:: การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วย ::
การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วย
การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วย

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการรับเรื่องร้องเรียน
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ ขว.ทหาร
การตรวจสอบ/ระยะเวลาการดำเนินการข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2561
รายงานการร้องเรียน พ.ศ.2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2560


|| กลับหน้าแรก ||