:: ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ::
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 59
ปีงบประมาณ 58
ปีงบประมาณ 57
ปีงบประมาณ 56
ปีงบประมาณ 55
ปีงบประมาณ 54
ประจำปีงบประมาณ 2561

[10 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ในการเดินทางไปราชการของ ผบ.ทสส.
  ณ สหราชอาณาจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[23 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพ
  และจัดทำอัลบั้มภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[3 ส.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำบัญชีเป้าหมายร่วม
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[26 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาประดับโต๊ะ เพื่อใช้ในการต้อนรับและรับรอง
  ที่ปรึกษาอาวุโสกองทัพ มซ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[26 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้าน
  งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2ุ6 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพ
  และจัดทำอัลบั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[26 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 ก.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมแบบพกพาและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของแผนกการเงิน ขว.ทหาร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปัญหา
  ที่บังคับการด้านการข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 มิ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรผ่านยานพาหนะในพื้นที่ บก.ทท.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[28 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[28 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ เพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนข่างกรอง ไทย-สป.
  ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[25 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพและล้างอัดภาพ ในการต้อนรับ
  พล.ร.ท. Ray Griggs รอง ผบ.ทสส.อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[11 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดภาพ และอัลบั้มภาพ
  ที่ปรึกษาบรูไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาประดับโต๊ะ เพื่อต้อนรับ Yang Dimuliakan Pehin
  Datu Pekerma Jaya โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม และ เช่า Projector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[9 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ผบ.ทหารสูงสุด ไปราชการ ประเทศญี่ปุ่น
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[3 พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ พ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน พ.ค.61
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[24 เม.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 เม.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[19 เม.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[3 เม.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุม HA/DR TTX
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[30 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำเดือน เม.ย.2561
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[5 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
  โครงการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

[2 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2 มี.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ก.พ.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 ก.พ.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 ก.พ.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
  วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[31 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[30 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[24 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขว.ทหาร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[19 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรทองเหลืองชื่อเจ้ากรมข่าวทหาร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพ 3 มิติ พร้อมขาตั้งเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[20 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[20 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
[18 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมทางทหาร
  อาเซียนระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[18 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
  เพื่อเดินทางไป จ.จันทบุรี และ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[13 ธ.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้
  ด้านงานข่าวกรองยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[24 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
  ด้านการข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม
  ด้านการต่อต้านข่าวกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
  จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดกลาง
  เดินทางไปสำรวจภูมิประเทศ สปป.ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านภูไทฝ้ายงาม)
[7 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บ.บุราณเบญจรงค์ฯ)
[6 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[6 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน ไฟฟ้าและวิทยุ
  เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์ ของ ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[1 พ.ย.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกำจัดมด ปลวก หนู และแมลงสาบ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27 ต.ค.60] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


|| กลับหน้าแรก ||