หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วย บทความ - สาระวิชาการ สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ประวัติหน่วย - ภารกิจ - วิสัยทัศน์
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
  Gallery
   
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงพาณิชย์์
  กระทรวงการคลัง
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กรมข่าวทหารบก
  กรมข่าวทหารเรือ
  กรมข่าวทหารอากาศ
  ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ปปส.
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
   
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.
  มาตรา 190 แห่งราชอาณาจักรไทย
   
   
   
   
  eXTReMe Tracker

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมข่าวทหาร

  ๑. พ.อ. สงบ บุศยเกศานนท์    
พ.ศ.
 ๒๔๘๘
๒. น.อ. สมบูรณ์   กระบวนรัตน์  ร.น.
พ.ศ.
 ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑
  ๓. พ.อ. สุรพล   สุรพลพิเชษฐ์
พ.ศ.
 ๒๔๙๑
  ๔. พ.อ. ทักษ์    เสนียวงศ์ ณ อยุธยา  
พ.ศ.
 ๒๔๙๑ - ๒๔๙๓
  ๕. น.อ. ชัช   จุลละรัต  ร.น.  
พ.ศ.
 ๒๔๙๓ - ๒๔๙๕
  ๖. พล.ต. เวก เชี่ยวเวช  
พ.ศ.
 ๒๔๙๕ - ๒๕๐๑
  ๗. พล.อ.ต. ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ  
พ.ศ.
 ๒๕๐๑ - ๒๕๐๒
  ๘. พล.ต. วัลลภ โรจนวิสุทธิ์  
พ.ศ.
 ๒๕๐๒ - ๒๕๐๗
  ๙. พล.ท. เจริญ พงษ์พานิช  
พ.ศ.
 ๒๕๐๗ - ๒๕๑๗
  ๑๐. พล.ท. ประดับ ศรีสุข  
พ.ศ.
 ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
  ๑๑. พล.ท. เฉลิมศักดิ์ จูฑะพงศ์  
พ.ศ.
 ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙
  ๑๒. พล.ท. นวล หิญชีระนันทน์  
พ.ศ.
 ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐
  ๑๓. พล.ท. อาจ ชาตินักรบ  
พ.ศ.
 ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔
  ๑๔. พล.ท. ภิญโญ วัชรเทศ  
พ.ศ.
 ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕
  ๑๕. พล.ท. บัณฑิต อมาตยกุล  
พ.ศ.
 ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖
  ๑๖. พล.ท. ปรีชา สิงหะ  
พ.ศ.
 ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗
  ๑๗. พล.ท. พัฒน์ อัคนิบุตร  
พ.ศ.
 ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐
  ๑๘. พล.ท. วิชิต บุณยะวัฒน์  
พ.ศ.
 ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
  ๑๙. พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์  
พ.ศ.
 ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔
  ๒๐. พล.ท. ประจวบ แสงทวีป  
พ.ศ.
 ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖
  ๒๑. พล.ท. ธีรเดช มีเพียร  
พ.ศ.
 ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘
  ๒๒. พล.ท. ไสววิทย์ เสนาณรงค์  
พ.ศ.
 ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙
  ๒๓. พล.ท. พูลศักดิ์ นาคพัฒน์  
พ.ศ.
 ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
  ๒๔. พล.ท. วินัย ภัททิยกุล  
พ.ศ.
 ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
  ๒๕. พล.ท.อรพัฒน์ สุกไสว  
พ.ศ.
๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
  ๒๖. พล.ท.ชยาศิษย์ ลิ้นทอง  
พ.ศ.
๒๕๔๗ - ๒๕๕๐
  ๒๗. พล.ท. ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร  
พ.ศ.
๒๕๕๐
  ๒๘. พล.ท. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
  ๒๙. พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์
พ.ศ
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
  ๒๙. พล.ท.สีหนาท วงศาโรจน์
พ.ศ
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีข่าวกรอง กองข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีข่าวกรอง สำนักข่าวกรอง
กรมข่าวทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย