หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วย บทความ - สาระวิชาการ สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ประวัติหน่วย - ภารกิจ - วิสัยทัศน์
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
  Gallery
   
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงพาณิชย์์
  กระทรวงการคลัง
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กรมข่าวทหารบก
  กรมข่าวทหารเรือ
  กรมข่าวทหารอากาศ
  ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ปปส.
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
   
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.
  มาตรา 190 แห่งราชอาณาจักรไทย
   
   
   
   
  eXTReMe Tracker

ผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหาร

   
   
   
พล.ท. ณตฐพล บุญงาม
เจ้ากรมข่าวทหาร
   
 
 
 
 
พล.ต. ทนงศักดิ์ รองทิม
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
 
พล.ร.ต. อุดม ประตาทะยัง ร.น.
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
 
         
 
 
 
 
พล.ต. นที วงศ์อิศเรศ
ผู้อำนวยการ
สำนักข่าวกรอง
กรมข่าวทหาร
 
พล.ต. ณัฐวุฒิ สบายรูป
ผู้อำนวยการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์
กรมข่าวทหาร


 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีข่าวกรอง กองข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีข่าวกรอง สำนักข่าวกรอง
กรมข่าวทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย