:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2555
มิ.ย.55
 
    - สอบราคาซื้อบัตรผ่าน Proximity card พร้อมอุปกรณ์
  - สอบซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
    - สอบซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร
ก.ค.55    
    - สอบซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
    - สอบซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร    
ประจำปีงบประมาณ 2556
ม.ค.56    
 

- สอบราคาซื้อบัตรผ่าน Proximity card พร้อมอุปกรณ์

   
มี.ค.56    
  - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ    
ประจำปีงบประมาณ 2557
 

เม.ย.57
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร

มิ.ย.57
- ประกาศสอบราคาซื้อบัตรผ่าน Proximity Card พร้อมอุปกรณ์ ประจำปี งป.2557

ก.ค.57
- ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการทางภาษาของ ขว.ทหาร
- ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย
- การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

   
ประจำปีงบประมาณ 2558
  พ.ย.57    
  - สอบราคาซื้อบัตรผ่าน Proximity card พร้อมอุปกรณ์
-
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยชั้น 3 อาคาร 1- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (2), ห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและประทวน กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
ธ.ค.57
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 2558
- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 2558
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์ ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (๒) และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร 
  และประทวน บริเวณข้างห้อง กรมข่าวทหาร (๒) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๘

- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๕๘
- ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุง บอร์ดรายนามผู้บังคับบัญชา ขว.ทหาร
- ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ
- ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบอร์ด รายนามผู้บังคับบัญชา ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ก.ค.58
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบอร์ดรายนาม
ผู้บังคับบัญชา กรมข่าวทหาร ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ค.58
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร 
  กรมข่าวทหาร
 
   
  มิ.ย.58    
  - ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
   
ประจำปีงบประมาณ 2559
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (๓) และ
  เครื่องปรับอากาศอาคาร ๓ ชัั้น ๓

- แบบฟอร์มวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  การจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมฯ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด OSINT

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวผ่านระบบเว็บไซต์ NEWS Center
ประจำปีงบประมาณ 2560
  - ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สายพลาธิการ  
- ประกาศสอบปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
  กรมข่าวทหาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561
  - ประกาศกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลง ๒๔ ก.ค.๖๑


|| กลับหน้าแรก ||