:: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ::
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561
 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการ
   รับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560
 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้นำชี้สถานที่ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุง
   ห้องนอนเวร ฝขว.ศบท. ชั้น 3 อาคาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
 - แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้นำชี้สถานที่ และ
   ผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ขว.ทหาร


|| กลับหน้าแรก ||