โครงสร้างการจัดเหล่าทัพกลุ่มประเทศอาเซียน
 บรูไน  กระทรวงกลาโหม

 อินโดนีเซีย  กระทรวงกลาโหม
     กองบัญชาการทหารสูงสุด
     กองทัพบก

 ลาว  กองบัญชาการทหารสูงสุด

 มาเลเซีย  กระทรวงกลาโหม
     กองบัญชาการทหารสูงสุด

 เมียนมา  กระทรวงกลาโหม
     กองทัพบก
     กองทัพเรือ
     กองทัพอากาศ

 ฟิลิปปินส์  กระทรวงกลาโหม
     กองทัพบก

 สิงคโปร์  กระทรวงกลาโหม
     กองทัพบก

 เวียดนาม  กระทรวงกลาโหม

 *หมายเหตุ การเปิดไฟล์ดาวโหลด ประสานเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีข่าวกรอง กขท.สนข.ขว.ทหาร
   เพื่อขอรหัสเปิดไฟล์ โทร. 025721237 mail : ointj2@rtarf.mi.th