หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วย บทความ-สาระวิชาการ สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา
  ประวัติหน่วย - ภารกิจ - วิสัยทัศน์
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
  Gallery
   
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงพาณิชย์์
  กระทรวงการคลัง
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กรมข่าวทหารบก
  กรมข่าวทหารเรือ
  กรมข่าวทหารอากาศ
  ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ปปส.
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
   
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.
  มาตรา 190 แห่งราชอาณาจักรไทย
   
   
   
  eXTReMe Tracker
  ผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหาร  
 
 
 
พล.ท. นที  วงศ์อิศเรศ
เจ้ากรมข่าวทหาร
 
 
พล.ต. ชนะ  บุญปราศภัย
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
 
พล.ร.ต. ไพโรจน์  เฟื่องจันทร์  ร.น.
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
     
 
พล.ต. วิชญกูน  คงพูลศิลป์
ผู้อำนวยการ
สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
 
พล.ต. กุลธวัช  ไว้ใจ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
 
จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีข่าวกรอง กองข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีข่าวกรอง สำนักข่าวกรอง
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย