:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)

รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานจัดซื้อและติดตั้งระบบติดตามบุคคลภายใน บก.ทท.
- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน บก.ทท.
- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า - ออก บก.ทท.
- [พ.ย.61] ประกาศกรมข่าวทหาร งานปรับปรุงภายในพื้นที่ ขว.ทหาร ด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

- [ต.ค.61] ประกาศเรื่อง ราคากลางสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สน.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
- [ก.ย.61] ประกาศเรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างโครงการ งานจ้างปรับปรุงภายในพื้นที่ ขว.ทหาร

ประจำปีงบประมาณ 2561
-
ประจำปีงบประมาณ 2560

- [๒ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง การจัดซื้อบัตรผ่านยานพาหนะ และบัตรผ่านบุคคลในพื้นที่ บก.ทท. พร้อมอุปกรณ์ 
- [๒๖ พ.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง การปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
- [๒๖ พ.ค.๖๐] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง จนท.ผู้นำชี้สถานที่และผู้ควบคุมงาน
  สำหรับงานจ้างปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท.

- [๒๖ พ.ค.๖๐] ประกาศ งานเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท. ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
- [๒๖ พ.ค.๖๐] ประกาศ งานเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
  ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

- [๙ ม.ค.๖๐] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร

- [๒๙ พ.ย.๕๙] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาบัตรผ่านบุคคล (RFID Card) พร้อมอุปกรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (๓) และเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓ ชั้น ๓
แบบฟอร์มวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศ
  ด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด OSINT

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าว
  ผ่านระบบเว็บไซต์ NEWS Center
ประจำปีงบประมาณ 2558
พ.ย.57    
 

- สอบราคาซื้อบัตรผ่าน Proximity card พร้อมอุปกรณ์
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
  กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 3 อาคาร 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (2), ห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร
  และประทวน กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

ธ.ค.57
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 2558
- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 2558
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์ ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (๒) และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร
  และประทวน บริเวณข้างห้องประชุม  กรมข่าวทหาร (๒) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๘

- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๕๘
- ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุง บอร์ดรายนามผู้บังคับบัญชา ขว.ทหาร
- ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ
- ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบอร์ด รายนามผู้บังคับบัญชา ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคา
  (e-bidding)


ก.ค.58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบอร์ดรายนาม ผู้บังคับบัญชา กรมข่าวทหาร 
  ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ม.ค.58
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร กรมข่าวทหาร