วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

วิสัยทัศน์

“ กรมข่าวทหาร เป็นองค์กรชั้นนำของกองทัพไทยในการอำนวยการร่วมด้านการข่าวกรองและการทูตฝ่ายทหาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน"

Vision

“ J2 is the leading organization of the Royal Thai Armed Forces in joint directing intelligence and defence diplomacy to achieve the excellence in ASEAN ”

 

พันธกิจ

๑. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการข่าวกรอง และวางแผนการข่าวกรองทางทหาร เพื่อ

รักษาความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายการต่อต้านการข่าวกรอง และประสานการวางแผนการต่อต้านข่าวกรอง ตลอดจนอำนวยการและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

๒. กำกับดูแลงานด้านข่าวกรองของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพไทย และติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๓. รวบรวม ผลิต และกระจายข่าวกรองให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพไทย

๔. พิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ประสาน และกำหนดแผนการเข้ารับการศึกษาวิทยาการข่าวกรอง

๕. ศึกษา พิจารณา และพัฒนาการจัดหน่วยข่าวกรอง หลักนิยมด้านการข่าวกรองร่วม บริการ
ข่าวกรองทางทหาร งานข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

๖. ควบคุมนโยบายการทูตฝ่ายทหาร เสนอแต่งตั้งและกำกับดูแลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

๗. ดำเนินงานพิธีการทูตและกิจกรรมการทูตฝ่ายทหารต่างประเทศตลอดจนพิธีการรับรองอย่างเป็นทางการ

๘. อำนวยการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย

๙. ประสานความต้องการและพิจารณากำหนดการแจกจ่ายแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การอำนวยการด้านการข่าวกรองร่วมและการต่อต้านข่าวกรองร่วม

๒. การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการทูตฝ่ายทหาร

ค่านิยม

“รวดเร็ว เรียบง่าย เชื่อถือได้ ”

Value

“Fast Simple Reliable ”