การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบูรณาการด้านการข่าวของกองทัพ

                           กรมข่าวทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบูรณาการด้านการข่าวของกองทัพ ระหว่าง ๒๕ - ๒๖ พ.ค.๒๕๔๘ ณ วปอ.สปท. โดย พล.อ.บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์  เสธ.ทหาร  จะกรุณามาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและปิดการประชุมฯ

                        การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบูรณาการด้านการข่าวของกองทัพในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มีนโยบายที่จะให้มีการบูรณาการด้านการข่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานข่าวในลักษณะเชิงรุก โดยสามารถวิเคราะห์ข่าวเชิงลึก และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และทันเวลา

                        กรมข่าวทหารจึงได้จัดทำปัญหาข้อขัดข้อง/ขีดจำกัดในการดำเนินการด้านการข่าวและแนวความคิดในการปรับปรุงระบบการข่าวของกองทัพ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ซึ่งเสนาธิการทหารในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการข่าวกระทรวงกลาโหมและประธานคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานกองทัพไทย  ได้สั่งการให้ กรมข่าวทหาร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบงานข่าวของกองทัพโดยเร็ว กรมข่าวทหาร และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานกองทัพไทย สายงานด้านการข่าว จึงได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาข้อขัดข้องและขีดจำกัดในการดำเนินการข่าวของกองทัพ ตลอดจนแนวความคิดในการปรับปรุงระบบการข่าวกองทัพ และได้ร่างแผนบูรณาการด้านการข่าวของกองทัพขึ้น  ดังนั้น เพื่อให้ร่างแผนบูรณาการดังกล่าว มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรมข่าวทหาร  จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  โดยให้หน่วยงานด้านการข่าวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายใน และภายนอกกระทรวงกลาโหม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการข่าว  ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนกำหนดกิจกรรมและมาตรการในการดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ต่างๆ ของร่างแผนฉบับนี้ หลังจากการประชุมฯ คณะทำงานฯ จะนำผลการประชุมมาปรับปรุงร่างแผนดังกล่าว และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่าวกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

                        กรมข่าวทหาร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบูรณาการด้านการข่าวของกองทัพในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่จะนำความรู้  ประสบการณ์ และวิวัฒนาการตลอดจนแนวความคิดที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาปรับปรุงร่างแผนฯ  ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

 

- การแบ่งกลุ่มประชุมฯ

- รายชื่อผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมฯ

- ภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการแผนบูรณาการด้านการข่าวกองทัพไทย

 

                                                                                                            กรมข่าวทหาร