คู่มือการปฏบัติตามแนวทางการักษาความปลอดภัยสำหรับ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

หน้าที่ ๑ , หน้าที่ ๒ , หน้าที่ ๓ , หน้าที่ ๔ , หน้าที่ ๕ , หน้าที่ , หน้าที่