กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกองทัพไทย โดยตอบสนอง นโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การป้องกันประเทศ  ผลงานที่สำคัญ อาทิ เช่น การบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติ
การด้านการข่าวกับเหล่าทัพและหน่วยข่าวอื่นๆ ทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม
จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร  เพื่อให้ได้ผลผลิตข่าวกรองของทั้งในและต่างประเทศ
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา จัดทำประมาณการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ปรับ
ปรุงผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ จัดทำและปรับปรุงคู่มือทำเนียบ
กำลังรบ  รวมทั้งงานด้านการข่าวต่างประเทศที่มีความมุ่งหมายให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของนานาประเทศ เพื่อนำมาซึ่งความ
ไว้วางใจและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนงานตามภารกิจอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึง
ความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
   
   
   
   
   
 

    กรมข่าวทหาร  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในวันที่  ๑ เม.ย. พ.ศ. ๒๔๘๘
 อยู่ในแผนกที่ ๒ กรมเสนาธิการทหาร
    ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. พ.ศ. ๒๔๙๐ กรมเสนาธิการทหาร ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเสนาธิการกลาโหม และแผนกที่ ๒ กรมเสนา
ธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกข่าว กรมเสนาธิการกลาโหม

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๗  กรมเสนาธิการกลาโหม  ได้ยกฐานะของแผนกข่าวขึ้นเป็น
กองข่าวจนกระทั่งปีถัดมา  กรมเสนาธิการกลาโหมได้ยกฐานะ กองข่าวกรมเสนาธิการ
กลาโหมเป็นกรมข่าวเสนาธิการกลาโหม โดยมีชื่อย่อว่า  " ขว.กห. " ในปีพุทธศักราช
๒๕๐๓  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าครั้งใหญ่ในกองทัพไทย กรมเสนาธิการกลาโหม
ได้แปรสภาพเป็น กองบัญชาการทหารสูงสุด และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใน
กองบัญชาการทหารสุงสุด กระทรวงกลาโหม โดยเปลี่ยนชื่อ กรมข่าวกลาโหมเป็น
กรมข่าวทหาร และให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุด

       
 
   
   
 
    ข้าราชการ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท  เสียสละ ทันต่อเวลา และทันต่อสถานการณ์  บนพื้นฐานของการมีความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานยึดมั่นในระเบียบวินัยของทหาร  รวมทั้งมีคุณธรรม
และจริยธรรมของการเป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี
   
   
   
   
   
     กรมข่าวทหาร ได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและโครงสร้างการจัดและอัตราใหม่
โดยได้มีคำสั่งกรมข่าวทหาร เรื่องโครงสร้างการจัดและอัตรากรมข่าวทหาร
(เพื่อพราง) ขึ้น เมื่อ ต.ค.๕๑ เพื่อเป็นการทดลองการปฏิบัติงานให้สามารถตอบ
สนองภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๔ กอง
๒ สำนัก และ ๒ สำนักงาน ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองการภาษา
ต่างประเทศ กองโครงการและงบประมาณ สำนักข่าวกรอง สำนักวิเทศสัมพันธ์
สำนักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  และสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวร
แห่งสหประชาชาติ
   
                                      
   
     การดำเนินการที่ผ่านมาของกรมข่าวทหารและฝ่ายการข่าว ศูนย์บัญชาการทาง
ทหาร ฯ  มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติการร่วม (Joint Operations) ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ต้องการให้กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกองบัญชาการร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
                                  
    กรมข่าวทหาร เป็นกรมฝ่ายอำนวยการด้านการข่าวร่วม
ของกองทัพไทย สามารถควบคุม อำนวยการ ประสานงานกับ
เหล่าทัพ และประชาคมข่าวกรองทางทหาร ที่ มีการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตด้านการข่าวที่มี
คุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สร้างความเชื่อมั่น และ
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บังคับบัญชา
 
         
 
 
 
               กรมข่าวทหาร  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ
           ประสานงาน  กำกับดูแลและดำเนินการในด้านการข่าวกรอง   การต่อต้านข่าวกรอง  รวมทั้ง
           ดำเนินการวิเทศสัมพันธ์ของกองทัพไทย  มีเจ้ากรมข่าวทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 
 
 
 
พลโท สีหนาท วงศาโรจน์
 
เจ้้ากรมข่าวทหาร
 
 
       ทำเนียบผู้บังคับบัญชา  
   
   
          วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         แนะนำหน่วยภายในกรมข่าวทหาร
         นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้านการข่าว
         ผลงานสำคญของกรมข่าวทหาร
         วิสัยทัศน์สู่ปี ๒๐๒๐
         
 
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................