กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

Directorate of Joint Intelligence
Royal Thai Armed Forces Headquarters

กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

Directorate of Joint Intelligence
Royal Thai Armed Forces Headquarters

กรมข่าวทหาร”

เป็น INTEL 4.0 ภายใน พ.ศ. 2565
และมุ่งเป็น SMART J2 ภายในปี พ.ศ.2580

กิจกรรรม กรมข่าวทหาร

ข่าวสารทางทหาร

สื่อวิดีทัศน์

เรื่องราว ขว.ทหาร

1 เมษายน พ.ศ. 2488


เริ่มต้นเรื่องราว…

จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 1 เมษายน 2488
อยู่ที่แผนก 2 กรมเสนาธิการทหาร


แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา น.อ.สมบูรณ์ กระบวนรัตน์
ดำรงตำแหน่ง หน.แผนกที่ 2 กรมเสนาธิการทหาร

1 เมษายน พ.ศ. 2488
10 เมษายน 2491

กรมเสนาธิการทหารได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเสนาธิการกลาโหม และ แผนก 2 กรมเสนาธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนเป็นแผนกข่าว กรมเสนาธิการกลาโหม

การพัฒนา

ในปี พ.ศ.2479 กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ยกฐานะแผนกข่าว เป็น กองข่าว จนกระทั่งในปีถัดมา กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ยกฐานะ กองข่าวกรมเสนาธิการกลาโหม เป็นกรมข่าว เสนาธิการกลาโหม โดยมีชื่อย่อว่า “ขว.กห.”

พ.ศ. 2479
พ.ศ.2503


กรมข่าวทหาร

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกองทัพไทย
กรมเสนาธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนสภาพเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ในกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ได้เปลี่ยนชื่อกรมข่าวกลาโหม เป็น กรมข่าวทหาร และให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองบัญชาการทหารสูงสุด

การเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการดําเนินการของกองบัญชาการทหาร สูงสุด (เดิม) เป็นกองบัญชาการกองทัพไทย (ใหม่) มีมาตราสําคัญที่เพิ่มภารกิจหน้าที่ของ หน่วยต่างๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ในการควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแล ส่วนราชการในกองทัพไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551

หน่วยงาน