กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

Directorate of Joint Intelligence
Royal Thai Armed Forces Headquarters

กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

Directorate of Joint Intelligence
Royal Thai Armed Forces Headquarters

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙

กรมข่าวทหาร”

เป็น INTEL 4.0 ภายใน พ.ศ. 2565
และมุ่งเป็น SMART J2 ภายในปี พ.ศ.2580

กิจกรรรม กรมข่าวทหาร

ข่าวสารทางทหาร

สื่อวิดีทัศน์

เรื่องราว ขว.ทหาร

1 เมษายน พ.ศ. 2488


เริ่มต้นเรื่องราว…

จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 1 เมษายน 2488
อยู่ที่แผนก 2 กรมเสนาธิการทหาร


แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา น.อ.สมบูรณ์ กระบวนรัตน์
ดำรงตำแหน่ง หน.แผนกที่ 2 กรมเสนาธิการทหาร

1 เมษายน พ.ศ. 2488
10 เมษายน 2491

กรมเสนาธิการทหารได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเสนาธิการกลาโหม และ แผนก 2 กรมเสนาธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนเป็นแผนกข่าว กรมเสนาธิการกลาโหม

การพัฒนา

ในปี พ.ศ.2479 กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ยกฐานะแผนกข่าว เป็น กองข่าว จนกระทั่งในปีถัดมา กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ยกฐานะ กองข่าวกรมเสนาธิการกลาโหม เป็นกรมข่าว เสนาธิการกลาโหม โดยมีชื่อย่อว่า “ขว.กห.”

พ.ศ. 2479
พ.ศ.2503


กรมข่าวทหาร

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกองทัพไทย
กรมเสนาธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนสภาพเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ในกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ได้เปลี่ยนชื่อกรมข่าวกลาโหม เป็น กรมข่าวทหาร และให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองบัญชาการทหารสูงสุด

การเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการดําเนินการของกองบัญชาการทหาร สูงสุด (เดิม) เป็นกองบัญชาการกองทัพไทย (ใหม่) มีมาตราสําคัญที่เพิ่มภารกิจหน้าที่ของ หน่วยต่างๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ในการควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแล ส่วนราชการในกองทัพไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551

หน่วยงาน