การจัดซื้อจัดจ้าง กรมข่าวทหาร
ปีงบประมาน 2564

>>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูลจากเดิม 60-63) <<<

>>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูลจากเดิม 64) <<<

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. แผนงานจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อบัตรผ่านบุคคลประเภท ๔ บัตรอื่นๆ (RFID) พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และบัตรผ่าน ยานพาหนะ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 5. แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 6. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สน.ผชท.ทหารไทย/พริทอเรีย ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๔)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน มิ.ย.64 วงเงินจำนวน ๑๒,๕๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ก.ค.64 วงเงินจำนวน ๑๒,๔๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔)
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน วงเงินจำนวน ๘๕๖.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔)
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔)
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร วงเงินจำนวน ๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๑๔,๓๐๖.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๔)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๓๙,๕๑๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๕๗,๔๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ค.๖๔)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ค.๖๔)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (ปรกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒ ส.ค.๖๔)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๕๗,๔๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ส.ค.๖๔)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๘,๑๙๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ส.ค.๖๔)
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๐,๐๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ส.ค.๖๔)
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑๖,๓๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ส.ค.๖๔)
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๓๑,๖๓๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๔)
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๔๒,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔)
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔)
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วงเงินจำนวน ๖๓,๐๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔)
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔)
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ค.๖๔)
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน วงเงินจำนวน ๑,๗๘๒,๕๑๓.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔)
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรผ่านบุคคลประเภท ๔ บัตรอื่นๆ (RFID) พร้อมอุปกรณ์ วงเงินจำนวน ๑๒๘,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔)
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์บัตรผ่านยานพาหนะ วงเงินจำนวน ๔๕๑,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔)
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการ ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๔๑,๓๘๔.๗๙.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔)
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของ ศปม.ท่าอากาศยาน (ส่วนอำนวยการประสานงาน) วงเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔)
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เตรียมการบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วงเงินจำนวน ๒๕,๔๒๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔)
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ส.ค.๒๕๖๔ วงเงินจำนวน ๑๓,๑๗๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔)
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ก.ย.๒๕๖๔ วงเงินจำนวน ๑๒,๕๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔)
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในราชการของ สนข.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๙,๘๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ ก.ย.๖๔)
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการของ กคง.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑๔,๕๒๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.ย.๖๔)
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในการรับรอง คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ พร้อมภริยา วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.ย.๖๔)
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๑๑๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.ย.๖๔)
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อภาพ และจัดทำอัลบั้มภาพ วงเงินจำนวน ๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๔)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

 1. – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ต.ค.63
 2. – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) พ.ย.63
 3. – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ธ.ค.63
 4. – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ม.ค.64
 5. – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ก.พ.64
 6. –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) มี.ค.64
 7. –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) เม.ย.64
 8. –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) พ.ค.64
 9. –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) มิ.ย.64
 10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ก.ค.64
 11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ส.ค.64
 12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ก.ย.64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาส

 1. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ ๑ จัดจ้าง ต.ค. – ธ.ค.๖๒
 2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ ๑ จัดจ้าง ม.ค – มี.ค ๖๓
 3. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ ๓ – ๔ จัดจ้าง เม.ย – ก.ย ๖๓
 4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ ๑ – ๒ จัดจ้าง ต.ค. ๖๓ – มี.ค ๖๔