:: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ::
Oper Data Intrgrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กรมข่าวทหาร

OIT1 : ข้อมูลพื้นฐาน
OIT2 : การบริหารงาน
OIT3 : แผนการใช้จ่ายประจำปี
OIT4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
OIT6 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
OIT7 : มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต