บทความ

กรมข่าวทหาร


รายงานเฉพาะกรณี
การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21

เรื่อง “กลุ่ม Taliban ยึดทำเนียบ ปธน.อัฟกำนิสถำน และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ”


รายงานผลการศึกษา
การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21

เรื่อง “ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย”


เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)

เรื่อง “บทบาททหารหญิงกับภารกิจดานการทหาร”


เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับจุดเรื่อง "เปลี่ยนของสงครามในอนาคต"