ประวัติหน่วยงาน

       กรมข่าวทหารจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑ เมษายน ๒๔๘๘
อยู่ที่แผนก ๒ กรมเสนาธิการทหาร ต่อมาเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๔๙๑ กรมเสนาธิการทหารได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเสนาธิการกลาโหม
และ แผนก ๒ กรมเสนาธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนเป็นแผนกข่าว กรมเสนาธิการกลาโหม

       ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ยกฐานะแผนกข่าว เป็น กองข่าว จนกระทั่งในปีถัดมา กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ยกฐานะ กองข่าวกรมเสนาธิการกลาโหม เป็นกรมข่าว เสนาธิการกลาโหม โดยมีชื่อย่อว่า “ขว.กห.”

       ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๓ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกองทัพไทย กรมเสนาธิการกลาโหม ได้เปลี่ยนสภาพเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ในกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ได้เปลี่ยนชื่อกรมข่าวกลาโหม เป็น กรมข่าวทหาร และให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองบัญชาการทหารสูงสุด

       กรมข่าวทหาร มีหน้าที่ พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย วางแผนอํานวยการ ประสานงานกํากับดูแล และดําเนินการในด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการทูต ฝ่ายทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านการข่าวกับเหล่าทัพ โดยมี เจ้ากรมข่าวทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

       กรมข่าวทหาร ได้รับมอบหมายจาก กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อกองทัพไทย เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ผลงานที่สําคัญๆ อาทิเช่น การบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติการด้านการข่าวกับเหล่าทัพ และหน่วยข่าวอื่นๆ ทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม จัดทําแผนรวบรวมข่าวสาร การดําเนิน กรรมวิธีต่อข่าวสาร เพื่อให้ได้ผลผลิตข่าวกรองของทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา จัดทําประมาณการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ปรับปรุงผนวกข่าวกรอง ประกอบแผนป้องกันประเทศ จัดทําและปรับปรุงคู่มือทําเนียบกําลังรบ รวมทั้งงานด้านการ ต่างประเทศที่มีความมุ่งหมายให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของ นานาประเทศ เพื่อนํามาซึ่งความไว้วางใจและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนงานตามภารกิจ อื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้

       ปัจจุบันกองทัพไทยปรับปรุงโครงสร้างของหน่วย เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ใช้ทดแทน พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ เดิม โดยพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการดําเนินการของกองบัญชาการทหาร สูงสุด (เดิม) เป็นกองบัญชาการกองทัพไทย (ใหม่) มีมาตราสําคัญที่เพิ่มภารกิจหน้าที่ของ หน่วยต่างๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ในการควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแล ส่วนราชการในกองทัพไทย ได้แก่

       “มาตรา ๑๘ กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ ควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแล การดําเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทย ในการเตรียมกําลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังทหารตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด มี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

       จากพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฯ ดังกล่าว ทําให้กรมข่าวทหาร ต้องปรับเปลี่ยนภารกิจจากเดิมให้สามารถปฏิบัติงานด้านการข่าว ในฐานะเป็นกรมเสนาธิการร่วม ด้านการข่าวของกองทัพไทย สามารถควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแลหน่วยงาน ด้านการข่าวภายในกองทัพไทย อีกทั้งปัจจุบัน ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม หรือภัยคุกคามตามแบบ (Traditional Threat) ลดลง ขณะที่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non Traditional Threat) ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ ลักษณะงานด้าน การข่าวมีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก ข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับเปลี่ยนแปลง และรวดเร็วเป็นวินาที การดําเนินการ , ด้านการข่าวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่เปลี่ยน แปลงนี้ ทําให้กรมข่าวทหารต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างและระบบงานด้านการข่าวใหม่ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่สามารถ ตอบสนองต่องานด้านการข่าว ตอบสนองต่อผู้ใช้ข่าว ได้อย่างทันเวลา และมีประสิทธิภาพ