ค่านิยม

กรมข่าวทหาร

ข้าราชการ กรมข่าวทหาร

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทันต่อเวลา และทันต่อสถานการณ์ บนพื้นฐานของการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน ยึดมั่นในระเบียบวินัยของทหาร รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นฝ่ายอำนวยการที่ดีชอบ