นโยบายทั่วไป

กรมข่าวทหาร

1.  ให้ความสําคัญสูงสุดต่อภารกิจในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
   ทุกพระองค์ พิทักษ์รักษา ยังปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
   โดยมิให้มีข้อบกพร่องใดๆเกิดขึ้น  

2. พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง
   ของกองทัพไทย (ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธีมุ่งเน้นคุณภาพ       ผลผลิต ผลลัพธ์สุดท้ายในระบบ การผลิตข่าวกรอง ให้มีออกมถูกต้องแม่ในข้อ       ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวอย่างทันเวลา และสามารถแจ้งเตือนถึงภัย     คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อ

3. พัฒนาระบบงานด้านการข่าวของกองทัพไทยให้เกิดบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม     โดยใช้กลไกคณะกรรมการอํานวยการข่าว กระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรหลักใน
   การบูรณาการ ด้านการข่าว และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ             ปลอดภัย เป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบงานข่าว
   ของหน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพไทย 

4. พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลด้านการข่าว โดยการจัดให้มีการฝึกศึกษา       ด้านการข่าวกรองร่วมกับเหล่าทัพในทุกระดับ และการฝึกผสมร่วมกับหน่วยงาน       ด้านการข่าว ของกองทัพต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว       ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
   ของกำลังพลด้านการข่าวโดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาษาประเทศรอบบ้าน 

5. พัฒนาและปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมด้านการข่าวของกองทัพไทย
   ให้ดีขึ้น ให้มีความทันสมัยและถูกต้องเหมาะสมกับระบบงานด้านการข่าวของ
   กองทัพไทย เพื่อให้หน่วยงานด้านการข่าวสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็น
   รูปธรรม

6. เสริมสร้างแรงจูงใจแก่กําลังพลด้านการข่าว โดยปรับปรุงและส่งเสริมการเพิ่ม
   สิ่งตอบแทน สร้างขวัญกําลังใจให้แก่กําลังพลด้านการข่าวอย่างเหมาะสม 

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อต้านการข่าวกรองของกองทัพไทยให้มี               ประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแลกเปลี่ยน         ข้อมูลจากการต่อต้านการ ข่าวกรองได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา สามารถแจ้งเตือน     ให้หน่วยพร้อมรับภัยคุกคามที่จะเกิด ได้อย่างรวดเร็ว 

8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย     เพื่อให้สามารถรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากําลังพล
   ให้มีจิตสํานึก ในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการรักษาความลับของ       ทางราชการ และการรักษา ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

9. พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศโดยใช้มาตรการเสริม       สร้างความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยนการเยือนการทูตเชิงป้องกัน ตลอดจนการ       แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยข่าวต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานของไทยที่     เกี่ยวข้องในลักษณะ บูรณาการ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดี
   และลดโอกาสที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้ง 

10. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบันและมิตร          ประเทศ เป็นกลไกหลักในการดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยทูต
    ฝ่ายทหารไทยในต่างประเทศให้สามารถตอบสนองต่อการกิจของกองทัพไทยได้
    อย่างมีประสิทธิภาพ