พันธกิจ

กรมข่าวทหาร

1.  พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการข่าวกรอง และวางแผนการข่าวกรอง
    ทางทหารเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายการต่อต้านการข่าวกรอง
    และประสานการวางแผนการ ต่อต้านข่าวกรอง ตลอดจนอำนวยการและดำเนิน
    การให้เป็นไปตามแผน 

2.  กำกับดูแลงานด้านข่าวกรองของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพไทย และติดต่อกับ
    ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

3.  กำกับดูแลงานด้านข่าวกรองของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพไทย และติดต่อกับ
    ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

4.  กำกับดูแลงานด้านข่าวกรองของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพไทย และติดต่อกับ
    ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

5.  ศึกษา พิจารณา และพัฒนาการจัดหน่วยข่าวกรอง หลักนิยมด้านการข่าวกรอง
    ร่วมบริการข่าวกรองทางทหารงานข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ทหาร 

6.  ควบคุมนโยบายการทูตฝ่ายทหารเสนอแต่งตั้งและกำกับดูแลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 

7.  ดำเนินงานพิธีการทูตและกิจกรรมการทูตฝ่ายทหารต่างประเทศตลอดจนพิธีการ
    รับรอง
อย่างเป็นทางการ 

8.  อำนวยการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย 

9.  ประสานความต้องการและพิจารณากำหนดการแจกจ่ายแผนที่