ภารกิจ

กรมข่าวทหาร

กรมข่าวทหาร
มีหน้าที่พิจารณา

เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแลและดําเนินการในด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง รวมทั้งดําเนินการวิเทศสัมพันธ์ ของกองทัพไทย มีเจ้ากรมข่าวทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ