วิสัยทัศน์

กรมข่าวทหาร

กรมข่าวทหาร

เป็น INTEL 4.0 ภายใน พ.ศ. 2565 และมุ่งเป็น SMART J2 ภายในปี พ.ศ.2580