พระพุทธนวราชบพิตร

พระพุทธ
นวราชบพิตร

พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริให้สร้าง ขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นพระประจําจังหวัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตร ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และทรงพระพุทธลักษณะด้วยพระองค์เองจนพอพระราชหฤทัยแล้ว จึงได้โปรดเกล้าให้เททองหล่อพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๙

พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒๓ เซนติเมตร สูง ๔๐ เซนติเมตร ที่บัวฐานด้านหน้า บรรจุพระพิมพ์ พระสมเด็จจิตรลดา ไว้อีกองค์หนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ให้เป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัด ประดิษฐานไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดของทุกจังหวัด และเป็น พระพุทธรูปประจําหน่วยทหาร ประดิษฐานไว้ ณ กองบัญชาการหน่วยทหาร

พระพุทธนวราชบพิตร องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการ กองทัพไทย

ที่มาของพระพุทธนวราชบพิตร องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการ กองทัพไทย จากการสอบถามสํานักพระราชวังทําให้ทราบข้อมูลว่า จอมพลถนอม กิติขจร ได้รับพระราชทาน พระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้เป็นการส่วนตัว สมัยที่ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ไม่มี หลักฐานยืนยันการได้รับพระราชทาน) และสมัยที่ พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้ประดิษฐานอยู่ ณ สํานักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงได้มีดําริให้สร้างบุษบก เพื่อประดิษฐานพระพุทธนวราชบพิตร นี้ไว้ ณ ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการ กองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงดํารงสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี