รายงานเฉพาะกรณี
อินโดนีเซียลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อซื้อ
บ.ขับไล่แบบ Rafale