รายงานเฉพาะกรณี
อินโดนีเซียรับมอบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น
AR-2 ชุดแรกจาก สปจ