รายงานเฉพาะกรณี
อินโดนีเซียเลือกแบบเรือฟริเกต
FREMM อิตาลีใหม่ จำนวน 6 ลำ