หน่วยประชาคมข่าวกรอง

หน่วยงาน : สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นคณะบุคคลในระบบราชการไทย มีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของชาติ เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง รวมทั้งอำนวยการ ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต

หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยข่าวพลเรือนระดับชาติหน่วยเดียวของประเทศไทย มีผู้อำนวยการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีสำนักงานตั้งอยู่ภายในที่ดินของวังปารุสกวัน ที่ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน : ศูนย์รักษาความปลอดภัย

เมื่อปี 2498 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) ขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้วประกาศใช้ระเบียบการรักษาความปลอดภัยขององค์การ สปอ. กำหนดให้ทุกประเทศภาคีมีระเบียบและมาตรการ รปภ. อยู่ในระดับมาตรฐานใกล้เคียงกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ขว.ทบ. ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นเป็นครั้งแรก ที่โรงเรียนยานเกราะ และจัดตั้ง “สำนักงานรักษาความปลอดภัย” (สรภ.) ขึ้นใน ขว.ทบ. เพื่อสนับสนุนแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยทหาร

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541
โดยเปลี่ยนจากกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยงาน : กรมข่าวทหารบก

เป็นหน่วยทหารส่วนบัญชาการ (ฝ่ายเสนาธิการ) ของกองทัพบกไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการข่าว,
ข่าวกรองทางทหาร, การรักษาความปลอดภัย, การทูตฝ่ายทหารบก รวมถึงควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร

หน่วยงาน : กรมข่าวทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือเป็นส่วนนึงในกองบัญชาการของกองทัพเรือ ซึ่งงานของกรมของกรมข่าวนี้ได้มีมาพร้อมกับการตั้งกรมเสนาธิการทหารเรือ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2442 ในสมัยนั้นเรืยกว่า แผนกที่ 2 ของกรมเสนาธิการทหารเรือ ซึ่งตั้งอยู่ที่พระราชวังเดิมซึ่งเป็นตึกวรวิไชยชาญ ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว

หน่วยงาน : กรมข่าวทหารอากาศ

กิจการข่าวได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2456 เมื่อครั้งที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง แผนกการบิน อยู่ใน จเรทหารช่าง แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนัก จนกระทั่ง พ.ศ.2480 กระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป็น กองทัพอากาศ และตั้งแผนกที่ 2 ขึ้นใน กรมเสนาธิการทหารอากาศ รับผิดชอบงานด้านการข่าวอย่างเป็นรูปธรรม ใน พ.ศ.2491 มีการเปลี่ยนแปลงแผนกที่ 2 เป็น สธ.2 จนมีการแก้ไขปรับปรุงอัตรา กองทัพอากาศอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.2495 โดยเปลี่ยนจาก สธ.ทอ.2 เป็น กรมข่าวทหารอากาศ อยู่ในกรมเสนาธิการทหารอากาศ

หน่วยงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่น

หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงาน : กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ที่หน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย

0
Cool Number