อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพ Render เสมือนจริง ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมอบที่ดินมูลค่าหลายหมื่นล้านนี้ที่แต่เดิมคือสนามม้านางเลิ้ง ให้แก่ประชาชนทุกคนได้ใช้อย่างเท่าเทียม 

         โดยสวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นสวนที่ออกแบบตามแนวคิดสมัยใหม่ หรือ Modern Park คำนึงถึงทัศนียภาพและสะท้อนภาพความเป็นเมืองทันสมัยยุคใหม่ของกรุงเทพและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ โดยภายในมีพื้นที่รับน้ำลักษณะเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ออกแบบให้กลายเป็นทุ่งพื้นที่ชุ่มน้ำรูปเลข 9 ไทย มีไม้เรี่ยดิน ไม้บำบัดน้ำ ไม้ฟอกอากาศ และต้นไม้ขนาดใหญ่มากมาย ซึ่งตามพระราชประสงค์จะใช้พื้นที่นี้เพื่อรับน้ำบรรเทาภัยน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความลำบากของประชาชน ลดผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ นอกจากนี้ยังมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งประดิษฐานอยู่กลางสวนสาธารณะแห่งนี้ 

         ภายในยังมีการจำลองสะพานไม้เจาะบากง สะพานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ เคยเสด็จไปทรงงาน มีท่าน้ำ นำ้ตก และลำธารจำลองตามแบบป่าฝนเขตร้อน ซึ่งหากแล้วเสร็จจะกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกแห่งในเขตกรุงเทพชั้นในรองจากสวนลุมพินี และสวนสาธารณะเบญจากิตติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว