การจัดซื้อจัดจ้าง กรมข่าวทหาร
ปีงบประมาน 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๘๖,๑๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Lntelligence OSINT) วงเงินจำนวน ๒๐๙,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารไทย ประจำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๘๔๘,๗๒๔.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ต.ค.๖๔ วงเงินจำนวน ๑๒,๘๘๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๗,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ พ.ย.๖๔)
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกำจัดมด ปลวก หนู และแมลง วงเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย.๖๔)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๖๔)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๖๔)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๖๔)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๓๑,๒๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๗,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๙๙,๐๒๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ พ.ย.๖๔)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔)
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูป วงเงินจำนวน ๓,๓๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔)
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๔,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔)
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๔๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๙๙,๗๓๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔)
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔)
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๑,๑๖๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๔,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๕,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔)
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน พ.ย.๖๔ วงเงินจำนวน ๑๒,๓๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๔)
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๒,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔)
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔)
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔)
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำ สน.ทปษษคผถ.ฯ ณ นครนิวยอร์ก วงเงินจำนวน ๑๒๓,๘๒๘.๘๗ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔)
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำ Function Template ระบบงานข่าวกรอง ระหว่าง ๑๓-๑๕ ธ.ค.๖๔ ณ ซัมมิท ไพน์เฮิร์ส กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จว.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๘,๔๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๔)
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปประสานงานด้านการข่าวยาเสพติดในพื้นที่ ทภ.๒ จว.น.ม. จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. และ จว.บ.ร. ระหว่าง ๒๐-๒๔ ธ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔)
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการของ กภต.ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของ แผนกการเงิน ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔)
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมด้านการต่อต้านข่าวกรอง ในพื้นที่ บก.ทท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๖,๐๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔)
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรผ่านบุคคลประเภท ๔ บัตรอื่นๆ (RFID) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการจัดการฝึกปัญหาที่บังคับการด้านการข่าว (Intel CPX) วงเงินจำนวน ๑๐,๐๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๖๕)
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน ธ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔)
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ เยือนสหรัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๔)
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการอบรมเทคนิคการล่ามพูดตาม (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ให้แก่ข้าราชการ สป.บก.ทท. เหล่าทัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๔,๖๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔)
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในการต้อนรับและรับรอง คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อพบประหารือข้อราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๔๔,๕๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔)
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการต้อนรับและรองรับ คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อพบประหารือข้อราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔)
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการของ ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙๙,๒๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๕)
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ ๕ ปี ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๘,๔๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔)
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและจัดทำอัลบั้มภาพ เพื่อใช้ในการต้อนรับและรับรองคณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ และร่วมงานเลี้ยงรับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔)
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ นตส.ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๕,๒๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕)
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๖๔)
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๖,๗๒๗ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔)
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕)
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๙,๙๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕)
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๑,๘๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕)
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕)
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๘,๙๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕)
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๕)
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔)
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ม.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๑,๑๖๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๔)
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๖,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕)
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙๖,๘๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ ก.พ.๖๕)
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๗,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๕)
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑,๓๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๕)
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๕)
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๕)
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๕)
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๕,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๕)
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กตข.สนข.ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. วงเงินจำนวน ๑,๖๓๑,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕)
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสำนักงาน สวส.ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑ บก.ทท. วงเงินจำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๕)
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณภาพและเสียง ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑,๓๙๓,๕๖๘.- (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๕)
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕)
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๒๒,๙๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕)
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพ และจัดทำอัลบั้มภาพ วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕)
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารเปิด (Open Source Intelligence OSINT) วงเงินจำนวน ๒๐๙,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕)
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (New Center) วงเงินจำนวน ๑๘๖,๑๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕)
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕)
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑,๗๘๒,๕๑๓.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ก.พ.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐,๔๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕)
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน มี.ค.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๑,๗๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๕)
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕)
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ในการเดินทางไปราชการ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๕)
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสาร เข้ารหัสชั้นความลับ วงเงินจำนวน ๘๔๘,๗๒๔.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕)
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของ กกล.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๕)
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ LG วงเงินจำนวน ๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕)
 81. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๘,๐๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕)
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดประวัติรับราชการของ กกล.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๔,๒๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕)
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๗,๖๒๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕)
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๕,๑๓๖.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕)
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ สน.จก.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๕)
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ ๑๙ วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕)
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑๗,๙๐๙.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ เม.ย.๖๕)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาส

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท