การจัดซื้อจัดจ้าง กรมข่าวทหาร
ปีงบประมาน 2565

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑ และ ๒ (ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อบัตรผ่านบุคคลประเภท ๔ บัตรอื่นๆ (RFID) พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 3. แผนงานจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 4. แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๓ และ ๔ (เม.ย.-ก.ย.๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 5. แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑ และ ๒ (ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 6. แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑ และ ๒ (ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๘๖,๑๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Lntelligence OSINT) วงเงินจำนวน ๒๐๙,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารไทย ประจำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๘๔๘,๗๒๔.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ต.ค.๖๔ วงเงินจำนวน ๑๒,๘๘๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๗,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ พ.ย.๖๔)
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกำจัดมด ปลวก หนู และแมลง วงเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย.๖๔)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๖๔)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๖๔)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๖๔)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๓๑,๒๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๗,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๙๙,๐๒๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ พ.ย.๖๔)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔)
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูป วงเงินจำนวน ๓,๓๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔)
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๔,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔)
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๔๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๙๙,๗๓๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔)
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔)
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๑,๑๖๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๔,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พ.ย.๖๔)
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๕,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔)
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน พ.ย.๖๔ วงเงินจำนวน ๑๒,๓๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๔)
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๒,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔)
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔)
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔)
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำ สน.ทปษษคผถ.ฯ ณ นครนิวยอร์ก วงเงินจำนวน ๑๒๓,๘๒๘.๘๗ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔)
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำ Function Template ระบบงานข่าวกรอง ระหว่าง ๑๓-๑๕ ธ.ค.๖๔ ณ ซัมมิท ไพน์เฮิร์ส กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จว.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๘,๔๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๔)
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปประสานงานด้านการข่าวยาเสพติดในพื้นที่ ทภ.๒ จว.น.ม. จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. และ จว.บ.ร. ระหว่าง ๒๐-๒๔ ธ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔)
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการของ กภต.ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของ แผนกการเงิน ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔)
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมด้านการต่อต้านข่าวกรอง ในพื้นที่ บก.ทท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๖,๐๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔)
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรผ่านบุคคลประเภท ๔ บัตรอื่นๆ (RFID) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการจัดการฝึกปัญหาที่บังคับการด้านการข่าว (Intel CPX) วงเงินจำนวน ๑๐,๐๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๖๕)
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน ธ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔)
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ เยือนสหรัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๔)
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการอบรมเทคนิคการล่ามพูดตาม (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ให้แก่ข้าราชการ สป.บก.ทท. เหล่าทัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๔,๖๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔)
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในการต้อนรับและรับรอง คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อพบประหารือข้อราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๔๔,๕๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔)
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการต้อนรับและรองรับ คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อพบประหารือข้อราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔)
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการของ ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙๙,๒๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๕)
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ ๕ ปี ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๘,๔๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔)
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและจัดทำอัลบั้มภาพ เพื่อใช้ในการต้อนรับและรับรองคณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ และร่วมงานเลี้ยงรับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔)
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ นตส.ขว.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๕,๒๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕)
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๖๔)
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๖,๗๒๗ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔)
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕)
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๙,๙๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕)
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๑,๘๕๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕)
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕)
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๘,๙๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕)
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙,๐๐๐ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๕)
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔)
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ม.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๑,๑๖๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๔)
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๖,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕)
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๙๖,๘๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ ก.พ.๖๕)
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๗,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๕)
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑,๓๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๕)
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๕)
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๕)
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๕)
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจำนวน ๕,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๕)
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กตข.สนข.ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. วงเงินจำนวน ๑,๖๓๑,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕)
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสำนักงาน สวส.ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑ บก.ทท. วงเงินจำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๕)
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณภาพและเสียง ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑,๓๙๓,๕๖๘.- (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๕)
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕)
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๒๒,๙๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕)
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพ และจัดทำอัลบั้มภาพ วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕)
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารเปิด (Open Source Intelligence OSINT) วงเงินจำนวน ๒๐๙,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕)
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (New Center) วงเงินจำนวน ๑๘๖,๑๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕)
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕)
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑,๗๘๒,๕๑๓.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน ก.พ.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐,๔๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕)
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน มี.ค.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๑,๗๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๕)
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕)
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ในการเดินทางไปราชการ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๕)
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสาร เข้ารหัสชั้นความลับ วงเงินจำนวน ๘๔๘,๗๒๔.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕)
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของ กกล.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๕)
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ LG วงเงินจำนวน ๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕)
 81. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๘,๐๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕)
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดประวัติรับราชการของ กกล.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๔,๒๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕)
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๗,๖๒๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕)
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๕,๑๓๖.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕)
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ สน.จก.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๕)
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ ๑๙ วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕)
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๑๗,๙๐๙.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ เม.ย.๖๕)
 88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผนการซ่อมบำรุงรถยนต์ (Maintenance Plan) วงเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕)
 89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน เม.ย.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐,๓๔๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕)
 90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๕)
 91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๕)
 92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน พ.ค.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐,๙๗๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๕)
 93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค.๖๕)
 94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วงเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๕)
 95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕)
 96. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๑๒,๓๗๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕)
 97. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๒๘,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๕)
 98. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑,๘๗๐-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๕)
 99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ วงเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕)
 100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๕,๖๑๕-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕)
 101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕)
 102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๓,๙๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๕)
 103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์สี วงเงินจำนวน ๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๖๕)
 104. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๕)
 105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕)
 106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๙,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕)
 107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร วงเงินจำนวน ๑๑,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕)
 108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร วงเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕)
 109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน วงเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕)
 110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สวส.ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕)
 111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินจำนวน ๖,๐๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕)
 112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๐,๓๗๑.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕)
 113. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕)
 114. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน วงเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕)
 115. ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ขว.ทหาร วงเงินจำนวน ๙,๓๑๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕)
 116. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน วงเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕)
 117. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน มิ.ย.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๑,๑๕๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕)
 118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระทึก วงเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค.๖๕)
 119. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและเช่า Projector วงเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค.๖๕)
 120. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๒๑,๒๑๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕)
 121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๒๑,๕๗๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕)
 122. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๓,๕๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๕)
 123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วงเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๕)
 124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๕)
 125. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๕)
 126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงินจำนวน ๖,๙๕๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๕)
 127. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน ก.ค.๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐,๒๒๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕)
 128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๕)
 129. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเลนส์กล้องยี่ห้อ NIKON วงเงินจำนวน ๒,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕)
 130. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๑๑,๙๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒ ส.ค.๖๕)
 131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๖,๑๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒ ส.ค.๖๕)
 132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๕,๒๕๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ส.ค.๖๕)
 133. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ส.ค.๖๕)
 134. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ส.ค.๖๕)
 135. ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๖๓,๐๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ส.ค.๖๕)
 136. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๔๖,๕๙๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕)
 137. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๒๒,๒๔๐.-บาท วงเงิน ๒๒,๒๔๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๕)
 138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๓,๐๙๕.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๕)
 139. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญที่ระลึก วงเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๕)
 140. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและเช่าโปรเจคเตอร์ วงเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๕)
 141. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญที่ระลึก วงเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕)
 142. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/พริทอเรีย วงเงิน ๑๙๒,๘๙๖.๒๘ บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๕)
 143. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและเช่าโปรเจคเตอร์ วงเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๕)
 144. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๐,๐๓๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๕)
 145. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.ค.๖๕)
 146. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕)
 147. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก วงเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.ค.๖๕)
 148. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๔๐,๓๓๓.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕)
 149. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและเช่า Projector วงเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕)
 150. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๘๒,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕)
 151. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๖,๔๕๙.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๕)
 152. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของที่ระลึก วงเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๕)
 153. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการรับรองคณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ วงเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ก.ย.๖๕)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

 1. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
 2. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 3. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
 4. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
 5. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 6. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
 7. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 8. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
 9. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
 10. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 11. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 12. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
 13. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
 14. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 15. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
 16. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
 17. สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
 18. สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕