ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ท. นที  วงศ์อิศเรศ
เจ้ากรมข่าวทหาร
โทร สนง.จก. 02-5756077

พล.ต. กุลธวัช  ไว้ใจ
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
โทร สนง รอง.จก. 02-5721203

พล.ร.ต. พิทักษ์ นิยาโส ร.น.
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
โทร สนง รอง.จก. 02-5831601

พล.ต. สรวัฒน ปัทมาคม
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
โทร สนง ผอ.สวส. 02-5831589

พล.ต. ปิยะ ศรีพลอย
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
โทร สนง ผอ.สนข. 02-5831508